Regulamin konkursu " Święta z psem"

REGULAMIN KONKURSU
fotograficznego na “Święta z Psem”


§1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu “Święta z Psem!” (dalej nazywany KONKURS) jest spółka Sens sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na ul. T. Saloniego 11, NIP: 6342974820, Regon 385803054, zwana dalej ORGANIZATOREM. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagrody.
2. Zasięg konkursu jest ogólnopolski. Prowadzony jest na profilu użytkownika https://www.instagram.com/psi_galop/.
3. Data rozpoczęcia konkursu to 15.04.2022 roku o godzinie 17:00. Data zakończenia konkursu to 19.02.2022 roku o godzinie 23:59 (data zakończenia dodawanie relacji do instastories).
4. Konkurs jest przeznaczony dla osób posiadających konto na serwisie Instagram.
5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursy będzie czuwał Organizator oraz wyznaczone JURY w składzie 3 osobowym. Jury przyzna również nagrody.
6. REGULAMIN “Święta z Psem” jest dostępny na stronie Organizatora www.psigalop.pl
7. Każdy uczestnik akceptuje regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia i warunki wraz z
przystąpieniem do konkursu.


§ 2. Konkurs – zasady i warunki udziału.


1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie (zwani dalej UCZESTNIKAMI), spełniające warunek określony w punkcie § 2. Regulaminu.
2. Uczestnik, musi posiadać pełna zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
3. W Konkursie nie mogą brać pracownicy Organizatora.
4. Warunki udziału w Konkursie to:
a) posiadanie publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
b) wykonanie filmu lub zdjęcia jak Właściciel i jego psiak lub psiaki i przygotowujecie się do świąt, umieszczenie dzieła w swoim stories, a następnie oznaczenie profilu Organizatora @psi_galop
5. W czasie trwania konkursu Uczestnik wykona Zadanie konkursowe odpowiedzi na zadane pytanie Organizatora, oraz zamieszczeniu w swojej relacji na Instagramie krótkiego filmiku z merdającym
ogonem własnego psa. Dodatkowy warunek to wpisanie w komentarzu imienia zgłoszonego psiaka.
6. Jury oceni jedynie tych Uczestników, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

7. Każdy pies może być zgłoszony tylko raz. W przypadku, kiedy uczestnik posiada więcej niż jednego psa, liczy się zdjęcie psa, a nie występującego uczestnika.
8. Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględniania w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorów, którzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych profili w serwisie Instagram;
c) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym treści obelżywych, pornograficznych, propagujących nienawiść na tle
rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób
lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.


§ 3. Konkurs – rozstrzygnięcie


1. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który wykona zadanie konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie. Oceny dokona 3 osobowe Jury w skład którego będą wchodzili pracownicy Organizatora.
2. Zwycięzcą Konkursu otrzyma nagrodę Pakę zwierzaka o wartości 69 zł brutto.
3. Wyniki konkursu zostaną podane dnia 21.04.2022 do godziny 12:00 na profilu Organizatora na Instagramie w poście konkursowym.
6. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody, w dniu 21.04.2022 roku w wiadomości prywatnej. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoim profilu.
7. W przypadku gdy zwycięzca został z Konkursu wykluczony, nie odebrał nagrody, lub w inny sposób utracił prawo do nagrody, wówczas Organizator nie ma obowiązku przyznania nagrody kolejnej osobie.
8. W przypadku działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


§ 4. Nagroda


1. Organizator przyznaje 1 nagrodę za dla 1 Uczestnika. Zwycięzcą Konkursu otrzyma nagrodę Pakę
Zwierzaka o wartości 69 zł brutto. Organizator przydziela sobie prawo do przydzielenia dodatkowej
nagrody lub wyróżnienia w kwocie nie większej niż nagroda za 1 miejsce.
2. Wyklucza się prawo do przeniesienia praw do nagrody na osobę trzecią.
3. Nagrody będą do odebrania w stacjonarnym sklepie PSI GALOP, nie później niż 15 dni od daty powiadomienia o wygranej. W szczególnych wypadku nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
4. W przypadku niepodjęcia w terminie nagrody, przepada ona na rzecz Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

§ 5. Reklamacje


1. Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 20 dni od dnia ich doręczenia.
3. O wyniku reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika listem poleconym. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw przysługujących konsumentom.


§ 6. Odpowiedzialność


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie na skutek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
2. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, popierany, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

3. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu oraz żadne zdarzenia, związane z Konkursem na co Organizator i Uczestnik wyrażają zgodę.


§ 7 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorami danych osobowych jest Sens sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na ul. T.Saloniego 11. Wszelkie informacja związane z ochroną danych osobowych Administrator udziela pod adresem: kontakt@galopkatowice.pl
2. Administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób, których wizerunek jest uwidoczniony na zdjęciach stanowiących Prace Konkursowe jest Organizator zwany Administratorem.
3. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata,
c. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w Regulaminie (w zakresie wizerunków
przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzoną pracę konkursową)
d. rozpoznania reklamacji,
e. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych.
5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.
6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzeniaKonkursu oraz wydania nagród.
7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
8. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
9. W zakresie Danych Osobowych w postaci wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości
korzystania ze zdjęć, do których prawa nabył na podstawie Regulaminu Konkursu. 

10. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, dane adresowe wskazane przez Laureata w celu otrzymania nagrody, dane wskazane przez Laureata w celu rozliczenia podatku od nagrody, wizerunek utrwalony w Pracy Konkursowej.
11. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej
przetwarzania tych danych:
a) Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora
polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez
okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
b) W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do
przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez
okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
c) Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora
polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane
te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do upływu
okresu przedawnienia określonych roszczeń.
d) Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora
polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą
przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.
13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w
RODO;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO. 15. W celu wykonania
powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać
wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@galopkatowice.pl.
16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorcze-go (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
17. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można
kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres
kontakt@galopkatowice.pl lub wyślij list na adres: Sens sp. z o.o., ul. T. Saloniego 11, 40 -524
Katowice.

Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco. Zgarnij 5% rabatu na pierwsze zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl