FUNDACJA

INSTYTUT DZIAŁAŃ AUDIOWIZUALNYCH

REGON: 381102076
NIP: 6342935501
KRS: 0000745896

Adres:
40-711 Katowice,
ul. Tadeusza Saloniego 1

STATUT

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 3. Fundacja nosi nazwę : „INSTYTUT DZIAŁAŃ AUDIOWIZUALNYCH” – zwaną dalej „Fundacją”.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Oddziały Fundacji są odrębnym bytem prawnym z chwilą wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego

 2. Fundatorem jest : Karolina Wit. Reprezentuje i wykonuje uprawnienia wynikające z ustawy o fundacjach, oraz niniejszego statutu.

 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury zwany dalej „ministrem właściwym” 

§ 3

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą fundacji, lub pieczęci głównej z nazwą fundacji.

 2. Dla oddziałów i filii fundacji używa się pieczęci oddziałów i filii.

 3. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

 4. Siedzibą Fundacji jest m. Katowice.

 5. Siedzibami oddziałów i filii są miejscowości, w których powołano oddział, lub filię w trybie przewidzianym dalej po dokonaniu stosownych wpisów do KRS.

 6. Oddziały i filie powołuje do istnienia Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, a zatwierdza tę decyzję Fundator.

§ 4

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

 3. Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.

 

Rozdział II Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

Celami działania Fundacji są cele społecznie i gospodarczo użyteczne w szczególności takie jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, a zwłaszcza podejmowanie różnorakich działań na rzecz rozwoju sztuki audiowizualnej poprzez rozpowszechnianie, kreowanie utworów, promowanie , wspieranie i kształcenie w zakresie zagadnień związanych z przed-produkcją, produkcją i post-produkcją utworów audiowizualnych.

.§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wychowania, rozwoju osobistego i społecznego, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, ochrony dóbr kultury narodowej, regionalnej tradycji środowisk lokalnych ze szczególnym propagowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 1. edukację zawodową w zakresie nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i profesjonalizację umiejętności, podnoszenie kompetencji społecznych w szczególności poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć, szkoleń, tworzenie miejsc pracy organizację sympozjów, konferencji oraz tworzenie programów i publikację materiałów informacyjnych, prowadzenie kształcenia ustawicznego, zawodowego osób niewykwalifikowanych i niepełnosprawnych, profesjonalizację posiadanych umiejętności. prowadzenie dla osób dorosłych, które tego wymagają form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej,

 2. podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji, integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, zmarginalizowanych ekonomicznie, osób ze środowisk rolniczych i osób bezrobotnych, w szczególności kobiet,

 3. podejmowanie działalności rehabilitacyjno-terapeutycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej oraz edukacyjnej, w tym organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, uroczystości okolicznościowych, zajęć i warsztatów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganiu bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;

 4. wspieranie rozwoju oraz aktywizację społeczności lokalnej poprzez działania mające na celu realizację założeń ekonomii społecznej w szczególności poprzez promocję turystyki, rekreacji, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych, drobnej wytwórczości, rzemiosła artystycznego oraz wdrażania rozwiązań promujących ekologię i odnawialne źródła energii,

 5. upowszechnianie wiedzy o sztuce audiowizualnej poprzez:

1) organizacje szkoleń i warsztatów,

2) wspieranie projektów programów i produkcji w zakresie finansowym i produkcyjnym,

3) wspieranie inicjatyw z obszaru wszystkich etapów produkcji audiowizualnej,

4) wspieranie i promowanie twórców,

5) popularyzacja nowych idei z obszaru produkcji audiowizualnej,

6) promowanie nowych zjawisk w dziedzinie produkcji audiowizualnej

7) szerzenia wiedzy związanej z dziedzinami produkcji audiowizualnej

8) współpracę z autorytetami w dziedzinie produkcji i realizacji form audiowizualnych

9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami, instytucjami

10) organizację festiwali, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce sztuk audiowizualnych

 1. promocję i rozwój wolontariatu oraz tworzenie warunków dla jego działania,

 2. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi, instytucjami międzynarodowymi w zakresie realizacji zadań statutowych Fundacji,

 3. prowadzanie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Fundacji, a w szczególności mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.

 4. wdrażanie na zlecenie instytucji państwowych, samorządowych oraz ze środków własnych innowacyjnych, nowatorskich i eksperymentalnych form działania oraz technologii służących realizacji celów Fundacji,

 5. gromadzenie funduszy na realizację celów Fundacji.

§ 7

 1. Fundacja prowadzi działalność statutową, oraz prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym.

 2. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.

 3. Przyjęcie środków, o których mowa w ust. 2 wymaga zgody Prezesa Zarządu, lub Przewodniczącego Rady Fundacji, lub Prezesa Oddziału.

 4. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na przyjmowanie środków o których mowa w ust. 2 określając przy tym zasady i warunki przyjmowania tych środków. Zgoda taka wymaga akceptacji Fundatora.

 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą po dokonaniu stosownych zmian w Statucie i w Krajowym Rejestrze Sądowym w trybie przewidzianym w Statucie. Fundator z chwilą podjęcia decyzji o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację wydzieli na ten cel kwotę nie mniejszą niż 1000,00 zł ( słownie jeden tysiąc złotych).

 6. Całość dochodów Fundacji uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie przekazywana jest na cele statutowe Fundacji.

 7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

 1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

 2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:

 1. Strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków, o których mowa w § 7.

 2. Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.

 1. Plan finansowy uchwala Zarząd Fundacji i zatwierdza Rada Fundacji.

§ 9

 1. Działalność Fundacji może podlegać kontroli finansowej przez instytucję lub osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych – wybraną przez Radę Fundacji.

 2. Fundator z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Fundacji może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji zobowiązane są udostępnić osobom kontrolującym, oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia kontroli.

 3. Zarząd Fundacji i Zarządy Oddziałów Fundacji i Dyrektorzy Filii Fundacji zobowiązani są przekazać Fundatorowi i Radzie Fundacji informacje żądane przez nich dotyczące działalności Fundacji.

 4. Zarząd Fundacji ma obowiązek sporządzić i opublikować sprawozdanie roczne z działalności Fundacji w sposób umożliwiający z zapoznaniem się z tym sprawozdaniem. Obejmuje ono merytoryczne i finansowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego po uprzednim zapoznaniem się ze sprawozdaniami Zarządów Oddziałów i Dyrektorów Filii.

 5. Zarząd Fundacji publikuje sprawozdanie w Monitorze Polskim B.

 6. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezależnie od nadania jej statusu organizacji pożytku publicznego.

Rozdział III  Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie : 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) pochodzący od Fundatora, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z :

  1. wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych Fundacji w drodze spadku, zapisu, lub darowizny,

  2. subwencji i dotacji celowych i statutowych,

  3. dochodów ze zbiórek publicznych

  4. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat

  5. prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w strefach:

 1. produkcyjnej,

 2. handlowej,

 3. usługowej,

 4. naukowej,

 5. przez udział w spółkach.

 1. Ewentualna działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego.  

§ 11

 1. Ewentualną działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji, lub osoby przez Zarząd Fundacji wyznaczone.

 2. Dla prowadzenia ewentualnej działalności gospodarczej i działalności statutowej Zarząd Fundacji może tworzyć jednostki terenowe i zakłady powołując jednocześnie ich kierowników.

 3. Kierownicy zakładów mają kompetencje w zakresie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.

 4. W przypadku gdy określone kierunki ewentualnej działalności gospodarczej nie przyniosą dochodów, dla których zostały podjęte, Fundator może podjąć uchwałę o jej likwidacji.

§ 12

 1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację celów statutowych.

 2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 10 ust.2 pkt. a z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji – Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców. W tym celu mogą być tworzone odrębne fundusze.

 3. Dla tworzenia i działania Oddziałów i filii Fundacji tworzone są odrębne fundusze nie większe niż połowa kapitału założycielskiego Fundacji

§ 13

 1. W celu zachowania przejrzystości i uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Fundację zakazuje się :

  1. udzielania pożyczek, lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Głównego, Zarządu Oddziałów i Dyrekcji Filii, lub pracowników, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

  2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników, oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji, lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji,

  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów, lub usług przez członków Organów Fundacji, lub ich pracowników oraz ich osób bliskich. 

§ 14

 1. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Rozdział IV Organa i Organizacja Fundacji

§ 15

1.Organami Fundacji są :

 1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą Fundacji”,

 2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarząd Fundacji”,

 1. Organami Oddziału Fundacji są :

 1. Zarząd Oddziału Fundacji zwany dalej „Zarządem Oddziału”

 1. Jednostkami terenowymi nie posiadającymi osobowości prawnej kierują osoby wyznaczone przez Fundatora, a w przypadku jego śmierci zatwierdzone przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

 1. Jednostką terenową Filia Fundacji kieruje Dyrektor Filii Fundacji zwany dalej „Dyrekcją Filii”

 1. Fundator może powoływać komisje stałe i inne ciała o charakterze doradczym i opiniodawczym.

 2. Fundator określa zasady wynagradzania Rady Fundacji.

 3. Fundator zatwierdza powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu Fundacji i Wiceprezesa Zarządu Fundacji, oraz Prezesa Zarządu Oddziału i Dyrektora Filii na wniosek uchwały Rady Fundacji.

 4. Fundator wykonuje swoje uprawnienia w czasie trwania Fundacji, a w przypadku śmierci Fundatora, jego mandat wygasa.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Fundatora jego uprawnienia przejmuje Rada Fundacji w składzie nie mniejszym jak 2 członków.

 6. Dyrekcja Filii w osobie Dyrektora Filii podejmuje decyzje w zakresie:

  1. kierowania Filią Fundacji,

  2. innych czynności związanych bezpośrednio z działaniem Filii – zakres czynności do których jest uprawniony Dyrektor Filii, oraz okres na jaki jest powołany precyzować będzie każdorazowo uchwała Fundatora, a w przypadku jego śmierci uchwała Rady Fundacji powołująca Dyrekcję Filii

 1. Posiedzenia Organów Fundacji odbywają się po uprzednim 7 dniowym zawiadomieniu członków organów drogą pisemną – potwierdzoną odbiorem korespondencji, bądź drogą komunikacji elektronicznej potwierdzoną odbiorem zwrotnym – SMS, bądź e-mail.

§ 16

 1. Rada Fundacji składa się z minimum 2 do 11 członków w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata.

 2. Przewodniczącego, Zastępcę i innych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w przypadku jego śmierci Rada Fundacji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 3. Przewodniczący, Zastępca i członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora, a w przypadku jego śmierci Rada Fundacji - zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przed końcem kadencji w następujących przypadkach :

 1. wniesienia wniosku o odwołanie przez minimum dwóch Członków Rady Fundacji Fundatorowi,

 2. złożenia rezygnacji,

 3. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady Fundacji przez kolejne 3 posiedzenia,

 4. działania w sposób niezgodny z celem i statutem Fundacji,

 5. jeżeli są w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Fundacji, Zarządu Oddziału lub Dyrekcji Filii,

 6. zostaną skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

 7. jeżeli będą się domagać i otrzymają z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,

 8. odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, o ile to nie wynika ze złożonej rezygnacji.

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad przyjętym przez Radę Fundacji na wniosek Przewodniczącego, a pod jego nieobecność Zastępcę. W posiedzeniach może uczestniczyć reprezentant upełnomocniony Fundatora, bądź Fundator Fundacji.

 2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, lub jego Zastępca z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na rok, albo w okresach krótszych na żądanie Fundatora, na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ członków Rady Fundacji.

 3. Ustalenia Rady Fundacji zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności przynajmniej 1/3 składu Rady Fundacji, z zastrzeżeniem decyzji o likwidacji, lub o połączeniu Fundacji z inną Fundacją. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, lub jego Zastępca i Protokolant wraz z obecnymi pozostałymi członkami Rady Fundacji.

 4. Rada Fundacji wybiera członków Zarządu Fundacji i Zarządu Oddziału, a wybór ten zatwierdza Fundator. Z chwilą śmierci Fundatora jego mandat wygasa i uchwała Rady Fundacji o wyborze członka Zarządu Fundacji i Zarządu Oddziału jest jednoczesnym zatwierdzeniem tego wyboru.

Wniosek o wybór członka Zarządu Fundacji, lub Oddziału może złożyć Zarząd Fundacji, Zarząd Oddziału, lub Fundator.

§ 17

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. określanie kierunków działalności Fundacji,

 2. uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji,

 3. przyjmowanie corocznych Sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i Zarządu Oddziału, nadzorowanie i dokonywanie oceny pracy Zarządu Fundacji, oraz Zarządu Oddziału i przedstawienie wniosków Fundatorowi i ministrowi właściwemu,

 4. Przedstawiania zmian w treści Statutu Fundacji Fundatorowi,

 5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i członków Zarządu Oddziału Fundacji, oraz Dyrekcji Filii.

 6. Określenie zasad wynagradzania Zarządu Fundacji i Zarządu Oddziału, oraz Dyrekcji Filii.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji, Zarząd Oddziału, Fundatorowi, lub ministra właściwego.

§ 18

 1. Czynności w imieniu Rady dokonuje Przewodniczący bądź jego Zastępca.

 2. Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji, Zarządu Oddziału, Dyrekcji Filii.

§ 19 

 1. Zarząd Fundacji liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Członek Zarządu.

 2. Prezes Zarządu Fundacji wykonuje wobec pracowników Fundacji zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 20 

 1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z regulaminem oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Fundacji. W szczególności Zarząd Fundacji kieruje realizacją celów statutowych, administruje jej majątkiem i nadzoruje wszelką działalność prowadzoną przez Fundację, jej Oddziały i Filie.

 2. W razie stwierdzenia działania Zarządu z naruszeniem przepisów prawa, postanowień Statutu, lub jest rażąco sprzeczne z planem finansowym, Fundator może wezwać do usunięcia nieprawidłowości albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany Zarządu Fundacji.

 3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Zarządu Fundacji obecnych na posiedzeniu, przy obecności przynajmniej 1/3 składu Zarządu Fundacji.

§ 21

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji i jej Filii składają Prezes Zarządu Fundacji, Wiceprezes Zarządu Fundacji i Sekretarz Zarządu Fundacji samodzielnie, Członek Zarządu Fundacji tylko łącznie z innym członkiem Zarządu Fundacji łącznie.

 2. Rada Fundacji może na podstawie uchwały udzielić odrębnego pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jednej osobie w zakresie czynności określonych w uchwale.

§ 22

 1. Zarząd Fundacji jest jednocześnie Komitetem kierującym dla programów realizowanych przez Fundację.

 2. Zarząd Fundacji, Zarząd Oddziału podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, które dla swojej ważności podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 23

 1. Zarząd Oddziału liczy trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Prezes Oddziału, Wiceprezes Oddziału i Sekretarz Oddziału.

 3. Prezesa Oddziału powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a zatwierdza Fundator.

 4. Prezes Oddziału wykonuje wobec pracowników Oddziału zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 24

 1. Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością oddziału zgodnie z regulaminem, oraz reprezentuje Oddział na zewnątrz. Administruje majątkiem Oddziału i realizuje programy Fundacji i Oddziału zgodnie z regulaminem i statutem Fundacji.

 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości działania Zarządu Oddziału Prezes Fundacji może wezwać do usunięcia nieprawidłowości lub złożyć wniosek do Fundatora o zmianę Zarządu Oddziału. 

  § 25

 1. Oświadczenie woli w imieniu Oddziału Fundacji składa Prezes Zarządu Oddziału jednoosobowo, lub pozostali członkowie Zarządu Oddziału łącznie.

Rozdział V Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji.

§ 26 

 1. Decyzję o zmianie treści Statutu w tym w określeniu celów, środków i zasad działania Fundacji dokonuje Fundator po przedstawieniu propozycji zmian przez Radę Fundacji.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów przy obecności 2/3 członków Rady. Uchwała może być podjęta na posiedzeniu Rady tylko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady o takim wniosku i planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady. Wniosek o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator Fundacji powołany przez Fundatora.

 4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd Fundacji i Zarządy Oddziałów, Dyrekcje Filii ulegają rozwiązaniu.

 5. Do Likwidatora stosują się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie Fundacji.

 6. W razie likwidacji Fundacji pozostała część majątku po spłacie należności i wierzytelności przeznaczona zostaje na cel określony w statucie lub w uchwale Rady Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora w uchwałach o likwidacji Fundacji.

 

Zapisz się do naszego Newslettera
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco. Zgarnij 5% rabatu na pierwsze zakupy.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl